Gweithgareddau

Sesiynau Ti a Fi Aberaeron

Os ydych chi’n gofalu am fabanod, plant bach neu blant nad ydyn nhw eto yn yr ysgol yna dewch i’n sesiynau galw heibio hwyliog a chyfeillgar ar ddydd Mercher yn ystod y tymor rhwng 9.30 a 11.30


Cynllun Chwarae

Os ydych chi’n gweithio neu mewn addysg neu hyfforddiant a bod gennych blant 3 oed neu’n hŷn (nid oes terfyn oedran uchaf) yna archebwch le ar gynllun chwarae gwyliau.

Mae Cynlluniau Chwarae Gwyliau RAY rhwng 8.30am a 5.30pm holl wyliau ysgol ac eithrio’r Nadolig.


Meithrinfeydd â staff i gwrdd â’ch anghenion

Os ydych yn cynllunio eich priodas neu drefnu cwrs ar gyfer rhieni a gofalwyr, yna ‘rydych angen ein gwasanaeth meithrinfa wedi ei staffio gan weithwyr caredig, profiadol, cymwysiedig a phroffesiynnol gofal plant a chwarae.


Celf a Chrefft wedi ei hail-gylchu

Mae’r blaned yn bwysig, ac mae RAY yn gwneud yr hyn a all i ddiogelu’r amgylchedd a lleihau gwastraff. Rydym yn hapus i ddod i gyflwyno gweithdai wedi’u seilio ar weithgareddau sy’n gwneud y mwyaf o ddeunyddiau celf a chrefft wedi’u hailgylchu, sy’n addas ar gyfer pob oedran.


Gwirfoddoli

Mae’n beth gwych mewn bywyd i roi rhywbeth yn ôl, ac mae gwirfoddoli i RAY yn darparu cyfleoedd i wneud yn union hynny.

Rydym yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oed a gallu ac o bob cefndir, mae gennym Gydlynydd Gwirfoddolwyr i ddarparu cefnogaeth o Ddiwrnod Un ac mae gennym lawer o gyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a chymwysterau. Dechreuodd aelodau o’n tîm staff presennol fel gwirfoddolwyr, a gallwch ymrwymo cymaint neu gyn lleied o amser ag sy’n cyd-fynd â’ch anghenion. Rydym yn hapus i ddarparu tystlythyrau i wirfoddolwyr ac mae gwirfoddoli bob amser yn edrych yn dda ar eich CV.


Huriwch ein adeilad

Rydyn ni’n hoffi rhannu ein hadeiladau gwych gyda chymaint o grwpiau ac unigolion â phosib. Gallwch logi ein cegin a’n hystafelloedd wedi’u ffitio’n llawn ar gyfer cyfarfodydd, partïon, cyflwyniadau, cysylltiadau teuluol, cyrsiau, clybiau a chyfarfodydd. Mae gan ein hadeilad fynediad i gadeiriau olwyn, toiled i’r anabl, cyfleusterau newid babanod, siart troi a deunyddiau cyflwyno gan gynnwys sgriniau arddangos, ac ystod o deganau dan do ac awyr agored.