Gweithgareddau

Sesiynau Mam a’i Phlentyn

Os ydych yn gofalu am fabanod, plant bach neu blant heb fod yn yr ysgol eto, yna dewch draw i’n sesiynau galw mewn cyfeillgar a hwyliog ar ddydd Mawrth 11 – 1 ac ar ddydd Iau 10 – 1.


Cynllun Chwarae Amser Gwyliau i rieni sy’n gweithio

Os ydych yn gweithio, neu mewn addysg neu hyfforddiant ac mae gennych blentyn/plant 3 oed neu’n hŷn (nid oes terfyn oedran uwch), yna archebwch le ar gynllun chwarae amser gwyliau.

Mae Cynlluniau Chwarae Amser Gwyliau RAY o 8.30 – 5.30 yn ystod pob gwyliau ysgol ac eithrio’r Nadolig.


Meithrinfeydd â staff i gwrdd â’ch anghenion

Os ydych yn cynllunio eich priodas neu drefnu cwrs ar gyfer rhieni a gofalwyr, yna ‘rydych angen ein gwasanaeth meithrinfa wedi ei staffio gan weithwyr caredig, profiadol, cymwysiedig a phroffesiynnol gofal plant a chwarae.


Celf a Chrefft wedi ei hail-gylchu

Mae’r blaned yn bwysig, ac mae RAY yn gwneud beth bynnag y gall i amddiffyn yr amgylchedd a lleihau gwastraff. Dewch i ymweld â’n adeilad Stôr Sgrap Cwtsh Crefft i ddod o hyd i eitemau fforddiadwy ar gyfer eich prosiect crefft, neu archebwch ein staff Stôr Sgrap i ddod atoch.

Mae gweithgareddau Stôr Sgrap RAY wedi eu teilwra i’ch anghenion mor belled â’r defnyddiau ‘rydym yn dod a’r themau ‘rydych am gynnwys – medrwn gwrdd â’ch anghenion beth bynnag eich oedran neu gallu- o ysgolion cynradd i uwchradd, grwpiau chwarae a meithrinfeydd, clybiau ieuenctid, grwpiau gydag anabledd a rhai sy’n hŷn neu wedi ymddeol.


Gwirfoddoli

Mae’n beth gwych mewn bywyd i roi rhywbeth nôl, ac mae gwirfoddoli gyda RAY Ceredigion yn darapru cyfleoedd i wneud yn union hynny.

Os ydych yn wirfoddolwr ifanc rhwng 14 a 24, yna byddwch yn derbyn tystysgrifau Gwirfoddolwr y Mileniwm am 50, 100 a 200 o oriau o waith gwirfoddoli.

Medrwch ddewis o nifer o rolau gwirfoddoli, am ragor o wybodaeth


Huriwch ein adeilad

‘Rydym yn hoffi rhannu ein adeilad hyfryd gyda cyn gymaint o grwpiau ac unigolion sy’n bosib.

Medrwch hurio ein cegin osod lawn ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd, partϊon, cyflwyniadau, cyswllt â theulu, cyrsiau, clybiau a dod â phawb at ei gilydd.

Mae gan ein adeilad fynediad i gadair olwyn, toiled anabl, cyfleusterau newid cewyn, siart fflip ac adnoddau cyflwyno gan gynnwys sgriniau arddangos ac amrediad o deganau i’r awyr agored ac o dan dô.